Kalix LogoKalix Logo
Kalix Kommuns förtroendemannaregister

Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott
Utbildningsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Jävsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Överförmyndaren
Nämndemän


Kommunala bolag

Styrelse Kalix Industrihotell AB
Stiftelsen Kalixbo
E-nämnd
Styrelse Kalix Kommunföretag AB
Stiftelsen Thores Trios Minnesfond
Styrelse Bothnian Arc ekonomisk förening
Styrelse Kalix Nya Centrum KB
Styrelse Kalix älv ekonomisk förening
Kommunalförbundet Norrbottens län kollektivtrafikmyndighet
Styrelse Kalix Golf AB
Styrelse KalixNet AB


Ă–vrigt

Inga nämnder/styrelser


TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Kalix kommun Besöksadress: Nygatan 4 Postadress: 952 81 Kalix
E:post: kommun@kalix.se Telefon: 0923-650 00 vx Telefax: 0923-150 92